Ne 2 ore dorezojme ne te gjithe Tiranen :)

Termat dhe Kushtet

1) Hyrje

  Mirësevini në faqen e internetit MIA.al (Faqja). Këto janë Termat dhe Kushtet (Terma dhe Kushte) të aplikuara në këtë faqe dhe të gjitha ndarjet, shoqeritë e kontrolluara dhe filialet që operojnë në këto faqe, referojnë në këto Terma dhe Kushte. Kjo faqe interneti zotërohet dhe operohet nga MIA sh.p.k.

  MIA.al është një vend tregtimi që është e hapur për këdo që do të shesë produktet e tij në faqen tonë të internetit. Për qëllim të kësaj faqeje interneti, fjalët “ne”, “prej nesh” ose “e jona” i referohen të gjitha MIA.al.

  Duke aksesuar në faqen e internetit, ju konfirmoni se keni kuptuar Termat dhe Kushtet dhe bini dakord me to. Nëse ju nuk bini dakord me këto Terma dhe Kushte të përdorimit, ju lutemi mos aksesoni, mos u regjistroni ose mos e perdorni këtë faqe interneti. Faqja rezervon të drejtën për të ndryshuar, modifikuar ose për të hequr pjesë të këtyre Termave dhe Kushteve në çdo kohe. Ndryshimet do të bëhen efektive kur të publikohen në faqe dhe pa asnjë njoftim tjetër të parashikuar. Ju lutemi të kontrolloni Termat dhe Kushtet e përdorimit rregullisht përpara përditësimit. Përdorimi juaj i vazhdueshëm i Faqes duke ndjekur të gjitha postimet e ndryshimeve të Termave dhe Kushteve të përdorimit, nënkupton pranimin tuaj të këtyre ndryshimeve.

  Përpara se të bëheni ose të vazhdoni të jeni anëtar i kësaj faqeje, ju duhet të lexoni, të bini dakord dhe të pranoni Termat dhe Kushtet dhe rregullorja e të dhënave personale (Rregullorja e të dhënave personale) nga MIA.al. Ju duhet të lexoni këto Terma dhe Kushte dhe Rregulloren e të dhënave personale dhe të aksesoni e lexoni të gjithë informacionin e mëtejshëm të bashkëngjitur që referon në këto Terma dhe Kushte, sepse një informacion i tillë përmban Terma dhe Kushte të mëtejshme të cilat aplikohen tek ju si përdorues i MIA.al. Një informacion i tillë i lidhur përfshin por pa u kufizuar Rregulloren e të dhënave personale e cila referon në këto Terma dhe Kushte.

  2) Pranueshmëria e Anëtarësimit

  MIA.al dëshiron t’ju sigurojë se anëtarët e tij kanë të drejtë të formojnë kontrata ligjërisht të detyrueshme dhe për më tepër, të miturit nuk blejnë produkte të papërshtatshme. Për këtë arsye ju konfirmoni se jeni të paktën 18 vjeç, ose një i mitur i emancipuar, ose po aksesoni këtë faqe interneti nën mbikqyrjen e prindërve ose një kujdestari ligjor.

  Pa cenuar ndonjë të drejtë dhe mjet juridik tjetër të MIA.al sipas këtyre termave dhe kushteve, ose në ligj, MIA.al rezervon të drejtën për të kufizuar ose të heqë aksesin në këtë faqe interneti ose anëtarësisë e ndonjë personi nëse MIA.al beson se personi është nën moshën 18 vjec.

  Ne ju garantojmë një liçencë të patransferueshme, të revokueshme dhe jo-ekskluzive për të përdorur faqen, në përputhje me Termat dhe Kushtet e përshkruara këtu, për qëllimin e blerjeve e produkteve ose për shitjen në këtë faqe. Çdo thyerje e këtyre Termave dhe Kushteve do sjellë revokimin e menjëhershëm të liçencës së garantuar në këtë paragraf pa ju njoftuar ju.

  Faqja nuk është e disponueshme për personat, anëtarësia e të cilëve është pezulluar ose tërhequr nga MIA.al. për më tepër, nëse ju jeni duke u rregjistruar si një entitet tregtar, ju bini dakord që ju keni autoritetin për të detyruar entitetin për këto Terma dhe Kushte dhe se ju dhe entiteti tregtar do të plotësoni të gjithë ligjet e aplikueshme në lidhje me qëllimin e aktivitetit të ndërmarrë. Asnjë person ose entitet tregtar nuk mund të rregjistrohet si pjesë e faqes më shumë se një here, përgjegjës ndaj këtyre Termave dhe Kushteve është si individi konkret, drejtpërdrejt ose tërthorazi është i lidhur me adresën e emailit të dhënë nga përdoruesit.

  Prezantimet e produkteve të shprehura në këtë faqe janë ato të shitësve. Paraqitjet ose opinionet e shprehura në këtë faqe janë ato të individëve të cilët postojnë përmbajtje të tilla dhe nuk reflektojnë domosdoshmërisht opinionet tona. Shërbime të caktuara dhe veçoritë e lidhura me to që mund të jenë të disponueshme në këtë faqe mund të kërkojnë regjistrimin ose abonimin. Mund të zgjidhni të regjistroheni ose të abonoheni për ndonjë nga shërbimet ose veçoritë e lidhura me to, ju bini dakord se vendosni në dispozicion një informacion të caktuar rreth jush, dhe që do të përditësoni vazhdimisht atë informacion nëse do të ketë ndryshime. Çdo përdorues i faqes mban përgjegjësi vetjake për memorizimin e fjalëkalimit dhe ruajtjen e tij dhe të të dhënave të tjera të sigurta. Zotëruesi i llogarisë ka përgjegjësi të plotë për të gjitha aktivitetet që ndodhin nën këtë fjalëkalim ose llogari. Për më tepër, ju duhet të na njoftoni për ndonjë përdorim të paautorizuar të fjalëkalimit të llogarisë suaj. Faqja nuk mban përgjegjësi drejtpërdrejtë ose në mënyrë të tërthortë për ndonjë humbje ose dëm të çdo lloji të ndodhur si rezultat, ose në lidhje me emailet promocionale, SMS-të ose njoftimet nga faqja, dhe nga të gjitha ndarjet e saj, shoqëritë e kontrolluara ose nga filialet që operojnë në internet. Ju për pasojë, mund të zgjidhni nëse dëshironi që t’ju vijnë komunikime direkte ose promocionale duke klikuar në mes të linkut ose të ndonjë emaili promocional ose al por ju lutem vini re se disa komunikime janë të nevojshme për të plotësuar një blerje/shitje të një produkti dhe ky është një komunikim të cilin nuk mund ta hiqni ose të mos e merrni nëse jeni duke blerë apo shitur një produkt.

  3) Llogaria juaj dhe detyrimi i regjistrimit

   Kur ju regjistroheni si një anëtar i Faqes, ju mund t’ju jenë kërkuar ose do t’iu kërkohet të vendosni një informacion të caktuar dhe të regjistroni një emër përdoruesi dhe një fjalëkalim për të përdorur këtë Faqe.

   Duke u bërë anëtar i kesaj faqje interneti:

   • Ju mbani përgjegjësi për ruajtjen e konfidencialitetit duke kufizuar aksesin në përdorimin e llogarisë dhe fjalëkalimit, dhe pranoni përgjegjësinë për të gjitha aktivitetet që do të realizohen nën llogarinë dhe fjalëkalimin tuaj.
   • Ju bini dakor për të njoftuar menjëherë MIA.al për ndonjë përdorim të paautorizuar të fjalëkalimit ose të llogarise tuaj ose për ndonjë shkelje tjetër të sigurisë. MIA.al nuk do të jetë përgjegjës drejtpërdrejt ose në mënyre të tërthorte në një ngjarje të tillë, ose për pasojat e humbjeve ose humbjeve të përfitimeve, emrit të mirë ose çfarëdolloj dëmi që mund të rezultojë nga keqpërdorimi i emrit apo fjalëkalimit tuaj.
   • Ju nuk mund të përdorni llogarinë e një personi tjetër në çdo kohë, pa miratimin e shprehur të mbajtësit të llogarisë.
   • Ju bini dakord të rimbursoni MIA.al për ndonjë situatë të përshtatshme, përdorim të paautorizuar ose të jashtëligjshëm të llogarisë nga ju ose ndonjë person që ka akses në këtë faqe, shërbimet ose gjithçka tjetër duke përdorur emrin tuaj të përdorimit ose fjalëkalimin, pavarësisht nëse ju e keni autorizuar një akses të tillë apo jo.
   • Ju do të vendosni informacion të vërtetë, aktual dhë të plotë rreth vetes suaj, siç kërkohet nga forma e regjistrimit (“Të dhënat e regjistrimit”) nga MIA.al.
   • Në regjistrimin e të dhënave tuaja të përdorimit, ju nuk do të përfshini: (i) ndonjë nga detajet e kontaktit tuaj, duke përfshirë por jo në mënyrë të kufizuar në emailin e adresës, numrin e telefonit ose detaje të tjera personale, ose (ii) fjalën “MIA”.
   • Emri juaj i ruajtur nuk duhet të përfshije fjalën “MIA”.
   • Ju do të trajtoni informacionet e ndonjë anëtari tjetër të vendosur nga ju (në përputhje me këto Terma dhe Kushte dhe informacionin në këtë shitje) nga MIA.al ose ndonjë përdorues konfidencial.
   • Ju do të mbani dhe do të përditësoni të Dhënat e Regjistrimit për të mbajtur atë të vërtetë, jo aktual ose të paplotë ose nëse MIA.al ka arsye të dyshojë që informacioni është i pavërtetë, jo aktual ose i paplotë, ose jo në përputhje me këto Terma dhe Kushte ose në ligj, MIA.al ka të drejtë të pezullojë pa afat, limit ose të tërheqë aksesin tuaj në Faqe dhe/ose anëtarësinë tuaj në këtë faqe.

   MIA.al mund (në diskrecion e tij ose në çdo kohë), të bëjë disa kërkime që i konsideron të nevojshme (drejtpërdrejtë ose përmes një personi të tretë), dhe të kërkoje që ju të vendosni informacion të mëtejshëm ose dokumentacion, duke përfshirë pa u kufizuar të verifikoje identitetin tuaj dhe/ose pronësinë e instrumenteve financiare. Pa u limituar, nëse jeni një entitet tregtar ose i regjistruar nëpërmjet një entiteti tregtar një informacion ose dokumentacion i tillë mund të përfshijë liçencën tuaj tregtare, dokumenta të tjera përfshirëse dhe/ose dokumentacion për MIA.al mbi kërkesa të tilla. Ju pranoni dhe bini dakord se nëse nuk e bëni, MIA.al pa ndonjë përgjegjësi, mund të kufizojë, pezullojë ose tërheqë aksesin tuaj në faqe dhe/ose anëtarësine tuaj. Ne gjithashtu rëzervojmë të drejtën të anullojmë llogari të pakonfirmuara/paverifikuara ose llogari që kanë qënë inaktive për një kohë të gjatë.

   Qëllimi ynë është të sigurojmë aksesim në faqen tonë të internetit në çdo kohë, megjithatë, ne rezervojmë të drejtën të mbarojmë faqen e internetit në çdo kohë dhe pa njoftuar. Ju pranoni se ndërprerja e shërbimit mund të ndodhe në mënyre që të lejojë përmirësime të faqes së internetit, mirëmbajtjen e planifikuar ose mund të jetë për shkak të faktorëve përtej kontrollit tonë.

   4) Parashtresat e Përdoruesit

   Në mënyrë që të postoni një koment, pyetje, rishikimin, dhe sugjerim ose të dorëzojë çdo material në MIA.al ju pranoni këto Terma dhe Kushte. MIA.al nuk garanton asnjë konfidencialitet në lidhje me çdo lloj parashtrese përdoruesit, duke përfshirë identitetin tuaj, pavarësisht nëse një Parashtrim është postuar apo jo, dhe ju bini dakord për të lejuar (por nuk kërkon) përdorimin e emrit tuaj ose emrin që ju paraqisni në MIA.al ne lidhje me Parashtrimet e Perdoruesit.

   Përveç të drejtave të zbatueshme për çdo lloj parashtrimi, kur ju postoni komente, pyetje, sugjerime apo komente në Faqe, ju gjithashtu na jepni të drejtën të përdorim emrin që ju paraqisni, në lidhje me shqyrtimin e tillë, komente, apo përmbajtje të tjera. Perdoruesit nuk duhet te perdorin nje adrese te rreme emaili, te pretendoje se eshte dikush tjeter ose te pengojne identifikimin e origjines se parashtrimeve. Ne mund te fshijme ose modifikojme ndonje parashtrim te caktuar.

   4.1) Pronësia dhe Garantimi i të drejtave

   Ju mbani të gjitha të drejtat tuaja të pronësise në parashtrimet e përdorimit përveç siç parashikohet specifikisht në klauzolën 5 (a). Duke vendosur Parashtrimet e përdoruesit në MIA.al ju i garantoni MIA.al të drejtën parevokueshme, të gjërë, jo-ekskluzive, plotësisht të paguar, mbiliçencuar dhe të transferueshme për të përdorur, riprodhuar, shpërndarë, përgatitur punët e prejardhura, paraqitjen e çdo informacioni ose materiali, personal ose të ndryshëm, që ju na vendosni ose të përdoruesve të tjerë të faqes dhe/ose të postojë në faqe në regjistrimin, blerjen, listimin ose proçesin e shitjes, në zonën e feedback-ut ose përmes një emaili ose për ndonjë veçori ose përdorim të faqes (“Informacioni”) për qëllimin e operimit dhe promovimit të faqes në përputhje me këto Terma dhe Kushte, Rregulloren e të dhënave personale dhe biznesin e MIA.al (dhe shoqëritë e kontrolluara dhe filialet). Ju mbani përgjegjësi vetjake për Informacionin, dhe ne jemi pasiv për drejtimin online të shpërndarjes dhe publikimit të informacionit.

   MIA.al nuk kërkon t’ju përshkruaje ju si autor ose krijues të Parashtrimeve tuaja të Përdoruesit dhe ju shprehimisht hiqni dorë nga ndonjë "e drejte e autorit" apo "të drejta morale" që mund të keni në përdorur. Ju gjithashtu i garantoni çdo përdoruesi të MIA.al nje te drejtë jo-ekskluzive për të hyrë në Parashtrimet tuaja të përdoruesit përmes MIA.al, dhe për të përdorur, riprodhuar, shpërndare, shfaqur dhe performuar këto parashtresa përdoruesi, si të lejuara me funksionalitetin e MIA.al. Tani dhe në të ardhmen, dhe sipas këtyre termave dhe kushteve. E drejta e dhënë nga ju për çdo lloj parashtrese përdoruesi është e përjetshme dhe e parevokueshme.

   MIA.al ju jep lejen të aksesoni dhe përdorni MIA.al dhe Parashtrimet e Përdoruesit për përdorimin tuaj vetjak i nënkuptuar përmes funksionalitetit të dhënë të MIA.al dhe vetëm në përputhje me këto Terma dhe Kushte. MIA.al ruan të gjitha të drejtat e pronësise në emrin e MIA.al, markat tregtare, logot dhe të drejtat e lidhura me pronësine intelektuale. MIA.al rezervon të gjitha të drejtat të dhëna jo shprehimisht këtu.

   5) Abuzimi me MIA.al

   MIA.al dhe komuniteti, punojnë së bashku për të mbajtur faqen dhe shërbimet në gjendje sa më të mirë dhe për ta mbajtur komunitetin të sigurtë. Ju lutemi të raportoni artikuj, probleme, përmbajtje ofenduese dhe thyerje të Rregullores ndaj nesh. Në punojmë për të siguruar që artikujt e listuar të mos dhunojnë të drejtat e autorit, markat tregtare ose të drejtat e pronësise intelektuale të palëve të treta. Nëse ju besoni se të drejtat tuaja te pronësise intelektuale janë shkelur, ju lutemi të njoftoni ekipin tonë dhe ne do të hetojmë.

   6) Komunikimet Elektronike

   Ju bini dakurd se ne mund të komunikojm me ju nëpërmjet emaileve direkte dhe promocionale, mesazheve, njoftimeve, shpalosjeve dhe komunikimeve të tjera që ne parashikojmë për t’ju mundësuar përmbushjen e kërkesave ligjore që komunikime te tilla duhet të jenë të shkruara. MIA.al kërkon pëlqimin tuaj gjatë proçesit të regjistrimit, për t’ju dërguar MIA.al dhe të gjitha ndarjet e saj, shoqëritë e kontrolluara ose degët që operojnë në faqe interneti, emaile promocionale për t’ju informuar rreth ndryshimeve te reja, veçorive ose aktiviteteve promocionale të shtuara në faqe. Nëse, në çdo kohë, ju vendosni se nuk dëshironi t’ju vijnë me emaile promocionale, ju mund të shmangeni nga marrja e tyre duke klikuar në linkun e emailit, por ju lutem vini re se disa komunikime janë të nevojshme për të plotësuar një blerje/shitje të nje artikulli dhe ky komunikim nuk mund të shmanget.

   7) Amendimet e Termave dhe Kushteve

   Ju pranoni dhe bini dakord se MIA.al do të përpiqet t’ju japë informacion për ndonjë amendim të këtyre Termave dhe Kushteve që materialisht rrisin detyrimet tuaja ose reduktojnë të drejtat tuaja nën këto Terma dhe Kushte (“Amendimi Substancial”) në përputhje me Termat dhe Kushtet. Ju pranoni dhe bini dakord që MIA.al në diskrecionin e tij dhe pa përgjegjësi, mund të bëjë amendime që nuk janë Amendime Substanciale pa ndonjë pëlqim specifik të metejshëm në çdo kohë me efekte të menjëhershme, duke postuar një njoftim për amendim në Faqe.

   8) Tarifat dhe Shërbimet

   Faqja është një platforme online e cila lejon shitjet dhe blerjet e artikujve midis shitësve përdorues-finale dhe blerësve.

   Anëtarësia në këtë faqe është e lirë. MIA.al ngarkon tarifa për transaksionin të gjithë shitësve kur artikulli i tyre shitet me sukses, dhe tarifa speciale për shërbime shtesë të rëna dakord me Shitësit.

   Përpara se të listoni një artikull për shitje përmes faqes, në ju kërkojmë që të rishikoni tarifat që do t’iu ngarkohen në bazë të politikave të tarifimit të cilat mund të ndryshojnë nga MIA dhe do t’ju komunikohen në 2 javët në vijim pas ndryshimit.

   Përveçse kur është vendosur ndryshe, të gjitha tarifat do të kuptohen në Lek. Ju duhet të paguani të gjitha tarifat e pagueshme ndaj MIA’s (dhe taksat e aplikueshme ose ngarkesat) brënda 14 ditëve nga data e faturave me një metodë të vlefshme e cila është ofruar nga ne.

   Në rast të mos pagimit të tarifave dhe/ose të taksave të aplikueshme në ngarkimin tuaj, pa paragjykuar të drejtat dhe mjetet juridike të MIA.al sipas Termave dhe Kushteve ose sipas ligjit, MIA.al pa përgjegjësi rezervon të drejtën:

   • Të lëshojë për ju një paralajmërim në lidhje me moskryerjen e pagimit.
   • Të pezullojë përkohësisht ose në mënyrë të përhershme, të kufizojë ose tërheqë aksesin tuaj nga faqja dhe/ose anëtarësimin tuaj.
   • MIA.al gjithashtu rezervon të drejtën të ndërmarre veprimet e nevojshme duke përfshirë veprimet ligjore në rastin e mospagimit të tarifës nga ana juaj për MIA.al.
   • Për llogarite me shumë se 30 ditë, zbritet shuma e detyruar nga bilanci i llogarisë suaj (dhe ju jepni pëlqimin dhe bini dakord me MIA.al për të vepruar kështu në rrethana të tilla) dhe konfirmon nëpërmjet dërgimit të një emaili;
   • Zbritje nga llogaria juaj;
   • Ju faturon ju një tarifë fikse për vonesën e pagesës (siç vendoset në Politikën e Tarifimit kohë pas kohë); ose të ndërmarrë ndonjë veprim që MIA.al e konsideron të nevojshme përfshire pa u kufizuar veprimet ligjore për mbulimin e tarifave në pritje dhe/ose të taksave të aplikueshme.
   9) Pagesa e sigurt MIA.al

   Sistemi i pagesës së sigurt të MIA.al, nënkupton që pagesa për artikujt në faqe mund të bëhet me para në dorë ose nëpërmjet ndonjë metode tjetër të cilën MIA.al mund të bëj të disponueshme në faqe nga koha në kohe. Duke parashikuar pagesën e sigurt, MIA.al po thjeshton realizimin e pagesave online nga blerësit e mundshëm.

   10) Përdorimi i faqes

   Gjatë përdorimit të faqes, ju nuk do të:

   • Postoni informacion ose përmbajtje ose të listoni artikuj në kategori apo zona të papërshtathme të faqes sonë.
   • Të postoni artikuj që nuk keni të drejtë ti vendosni apo ti përfshini;
   • Të postoni informacion që (në diskrecionin tonë të plotë) të pavërtetë, mashtrues, keqdrejtues, shpifës, diskredituese, kërcënuese në mënyrë të paligjshme ose që do të konsiderohej në mënyrë të arsyeshme se përbën ngacmim;
   • Të postoni komente, pyetje ose përgjigje të cilat nuk janë faktike duke përfshirë pa u kufizuar bërjen e komenteve raciste, përdorimin e termave me karakter fetar,abuzimin me një tjetër përdorues, mos respektimin e kulturës se tjetrit ose të bëni ndonjë koment tjetër nënçmues ose të papërshtatshem;
   • Të postoni informacione ose artikuj që shkelin të drejtat e pronësisë intelektuale të ndonjë përsoni të tretë, të drejta të tjera pasurore ose të drejtën për privatësi;
   • Të postoni informacion ose permbajtje të pahijshme, duke përfshirë por pa u kufizuar në pornografinë ose çdo përfaqësim të cilat mund të konsiderohen të pahijshëm (sipas diskrecionit tonë);
   • Të postoni informacion ose përmbajtje e cila (sipas diskrecionit tonë) mund të formojë përmbajtje ofenduese ose kritike politike ose përmbatja është në kundërshtim me interesat publike;
   • Të postoni informacion ose përmbajtje ose të listoni artikuj të cila (sipas diskrecionit tonë) mund të kenë përmbajtje ofenduese kulturore ose fetare në çdo mënyrë;
   • Të postoni informacion ose përmbajtje ose të listoni artikuj të cilat (në diskrecionin tonë) mund të mos konsiderohen që janë në përputhje me ligjin e përgjithshëm, rregullat, moralin, vlerat, etikën dhe traditat;
   • Të postoni informacion ose përmbajtje ose të listoni artikuj të cilat (në diskrecionin tonë) mund të kërcënojnë sigurinë kombëtare;
   • Të postoni informacion ose përmbajtje ose listoni artikuj të cilat (në diskrecionin tonë) mund të konsiderohen si promovim i kumarit ose lojerave të fatit;
   • Të dështoni në shpërndarjen e pagesës për artikujt e blerë nga ju, përveçse kur shitësi ka ndryshuar materialisht përshkrimin e artikujve ose të çështjeve të lidhura me të pasi ju e blini atë, kur një gabim i qartë tipografik është bërë ose ju nuk identifikoni identitetin e shitësit;
   • Dështoni të shpërndani artikujt e blerë nga ju, përveçse kur blerësit dështojnë të pajtohen me termat e publikuar, ose ju nuk mund të identifikoni identitetin e blerësit;
   • Të përpiqeni të mbyllni një transaksion në lidhje e një oferte për shitje në Faqe (duke përfshirë anullimin e një oferte për shitje) jashtë faqes;
   • Të përdorni kontakte të krijuara nga blera ose shitja në Faqe për të kërkuar (duke përfshirë me email ose në mënyre të tjera) shitjet në artikujt e tjerë drejpërdrejtë dhe/ose nga një faqe tjetër interneti;
   • Të pretendoni se një artikull nuk është shitur kur në diskrecionin e vetë MIA artikulli është shitur në përputhje me këto Terma dhe Kushte;
   • Të manipuloni ose të përpiqeni të manipuloni faqe në ndonjë mënyrë duke përfshirë çmimet për ndonjë artikull ose shërbimet në faqe ( qoftë vetëm ose në lidhje me përdorues të tjerë);
   • Të ndërhyni ose manipuloni strukturën e tarifimit tonë ose të tarifimit të detyruar ndaj MIA.al;
   • Të ndërmerrni ndonjë veprim që mund të minojë feedback-un e faqes dhe sistemet e normave ( duke përfshirë por pa u kufizuar në shfaqjen, importin ose eksportin e informacionit të feedback-ut jashtë faqes osë të përdore këtë informacion për qëllime të palidhura me MIA.al;
   • Të transferoni llogarinë tuaj nga faqjaa (duke përfshirë feedback-un) dhe emrin e përdoruesit në një palë tjetër pa konsensusin tonë;
   • Të shpërndani ose publikoni postime të padëshiruara, të pakërkuara, ose komunikime elektronike në sasi të madhe, letra zinxhir ose skema piramide;
   • Të shpërndani viruse, trojane, krimba, bomba koe, vezë pashke ose teknologji programuese kompjuterike që mund të dëmtojnë faqen, ose interesat e pronësisë së përdoruesve të faqes;
   • Të krijoni përgjegjësi për në ose të shkaktoni humbje (të plota ose të pjesshme) të shërbimeve të ISPs ose të furnizuesve të tjerë;
   • Të ndërmarrin ndonjë veprim që imponon ose mund të vendosë (sipas diskrecionit tonë) te shkaktoje nje ngarkesë të madhe e të paarsyeshme në infrastrukturen tonë;
   • Të interferoni ose të përpiqeni të interferoni më vete punimin e faqes;
   • Të përpiqeni të merrni ndonjë llogari të ndonjë përdoruesi tjetër ose të kërkoni të hackon-i faqen ose llogaritë e përdoruesve dhe veçoritë e lidhura me to;
   • Të eksportoni ose ri-eksportoni ndonjë rregull nga faqja përveçse kur është në përputhje me kontrollin e eksportit të ndonjë juridiksioni relevant;
   • Të kopjoni, modifikoni ose shpërndani ndonjë përmbajtje nga faqja ose në formate tjera të shkelë të drejtat materiale të faqes dhe/ose të markave tregtare në çfaredolloj mënyre;
   • Të thyeni ligjet, rregullat, afatet, të drejtat e palëve të treta osë të rregulloreve tona;
   • Të abuzoni me rregulloren e postimit të MIA.al, me rregulloren e listimit ose ndonjë nga rregulloret e tjera të Termave dhe Kushteve të postuara në faqe nga koha në kohe;
   • Drejtpërdrejt ose në mënyre indirekte, të ofroni, të tentoni të ofroni, të tregtoni, të tentoni të tregtoni ose të përfshini përshkrime ose linqe të çdo lloj nga artikujt e mëposhtëm:
   • Sigurimet, duke përfshire kuotat, bondet, ose ndonjë instrumenti tjetër financiar ose pasuri të çfarëdo lloji;
   • Krijesa të gjalla ose të vdekura dhe/ose të gjithë ose një pjesë të ndonjë kafshe e cila është mbajtur ose ruajtur në çfarëdolloj mënyre si artificiale, ashtu dhe natyrale duke perfshire lëkurat, mostra e kafshëve, brirët, qimet, puplat, thonjtë, dhëmbët, myshkun, vezët, çerdheve, produkte të kafshëve të tjera të çfarëdo lloji shitja dhe blerja e të cilave është ndaluar ose kufizuar nga ligjet në fuqi;
   • Armët e çfarëdo lloji;
   • Produktet e duhanit, drogës, substancave psikotrope, narkotikëve, ilaçe, paliativ / substanca kurative;
   • Artikuj fetare, duke përfshirë libra, objekte, etj të çfarëdo përshkrimi ose ndonjë send tjetër të tillë që ka të ngjarë të ndikojë në ndjenjat fetare të përsonavë;
   • Antikeve dhe thesaret e artit, siç janë të parashikuara nga ligjet në fuqi që kanë të bëjnë me antikat dhe pasuritë kombëtare;
   • Sende që në bazë të njohurisë tuaja janë difektoze, të rreme, të dëmtuara, false ose mashtruese ose që me anë të përdorimit normal mund të lëndojë një tjetër përdorues të faqes si nga pikëpamja e interesit ashtu dhe nga ajo shëndetësore;
   • Kupona jo të transferueshme;
   • Kimikatet.

   Ju ndërmerrni, paraqisni dhe garantoni që:

   • ju jeni 18 vjeç ose mbi 18 vjeç ose jeni duke përdorur faqen nën mbikëqyrjen e një prindi ose kujdestari ligjor;
   • në qoftë se ju jeni një përfaqësues i shoqërive tregtare, ju duhet të keni autoritetin për angazhuar shoqërinë;
   • ju do të informoni MIA.al për çdo lloj postimi, artikuj ose transaksione të cilat duket që janë në shkelje të këtyre Terma dhe Kushte;
   • ju do të respektoni të gjihtë ligjet e aplikueshme vendore dhe ndërkombëtare dhe rregulloret në lidhje dhe që kanë të bëjnë me përdorimin tuaj të Faqes;
   • informacioni që ju do të jepni në Faqe në lidhje me sendet që ju dëshironi për të shitur do të jetë sa më i saktë të jetë e mundur;
   • ju nuk do të zbuloni të dhënat tuaja të kontaktit duke përfshirë por jo kufizuar në numrat e telefonit, adresat, ose adresat e-mail gjatë proçesve të blerjen ose të renditjes, apo kudo nëpër Faqe duke përfshirë zonën e pershtypjeve, diskutimet në forum apo përmes karakteristikës së ndonjë funksioni në e-mailin e Faqes që ka për qëllim të anashkalojnë përdorimin e MIA.al;
   • ju nuk do të përdorni informacionin e kontaktit të dhënë për ju gjatë kryerjes së një transaksioni në faqen e internetit për të kërkuar shitje shtesë offline ose në një tjetër faqe interneti;
   • ju nuk do të mblidhni ose ndryshe grumbulloni informacion në lidhje me përdoruesit e tjerë, duke përfshirë por pa kufizuar të dhëna si adresa e-mail dhe informacione të tjera kontakti; dhe
   • ju nuk do të zbuloni apo publikoni asnjë informacion personal në lidhje me përdoruesit ose ndryshe të hyni ose të përdorni informacione në lidhje me përdorues të tjerë në një mënyrë që (sipas gjykimit tonë) mund të përbëjë një shkelje të privatësisë dhe / ose sipas ligjeve në fuqi.

   11) E drejta e autorit

   Gjithë përmbajtja e përfshira në Faqe, duke përfshirë por jo kufizuar tekste, grafikët, logot, butonat ikonave, imazhet, klipet audio, shkarkimet dixhitale, përpilimet e të dhënave dhe software, është pronë dhe e drejte e autorit ose e MIA.al, përdoruesve të saj, furnizuesve të saj të të dhënave ose liçensuesve të saj dhe është e mbrojtur nga e drejta e autorit, markat tregtare, patentat apo të drejta e ligje të tjera të pronësisë intelektuale. Përpilimi i përmbajtjes së Faqës është pronë ekskluzive dhe të drejtën e saj të autorit e gëzon vetëm MIA.al, e është e mbrojtur nga e drejta e autorit, markat tregtare, patentat apo të drejtave e ligje të tjera të pronësisë intelektuale dhe nuk mund të përdoret shkarkohet, kopjohet, riprodhohet, shpërndahet, transmetohet, përhapet, shfaqet, të shitet, të liçensohet, ose të shfrytëzohet nga çdo mënyrë tjetër që nuk është parashikuar në këtë nen.

   MIA.al nuk është përgjegjës për shkeljen e të drejtave të autorit.

   12) Marka tregtare

   "MIA.al" dhe logot e lidhura me të, si dhe fjalë të tjera dhe shenja dalluese janë ose marka tregtare të paregjistruara ose marka të regjistruara të MIA.al dhe janë të mbrojtura nga marka ndërkombëtare tregtare dhe të drejta e ligje të tjera të pronësisë intelektuale. Marka tregtare MIA.al nuk mund të përdoret në asnjë produkt apo shërbim që nuk është i MIA.al-së dhe në ansjë mënyrë tjetër që nënçmon ose diskretiton MIA.al. Të gjitha markat e tjera jo nën pronësi të MIA.al që shfaqen në faqen e internetit janë pronë e pronarëve të tyre përkatës, të cilat mund ose nuk mund të jenë të lidhura me, ose të sponsorizuar nga MIA.al.

   MIA.al nuk është përgjegjës për asnjë shkelje të pronës intelektuale.

   13) Mbrojtja e Konsumatorit

   Politikat e MIA.al në lidhje me mbrojtjen e konsumatorit janë në përputhshmëri të plotë me Ligjin Nr.9902, datë 17.4.2008 “Per Mbrojtjen e Konsumatorit”.

   14) Privatësia

   MIA.al nuk shet ose jep me qira informacionin tuaj personale drejt palëve të treta për qëllimet e tyre të marketingut pa miratimin tuaj të shprehur. MIA.al e përdor informacionin tuaj vetëm sipas mënyrës së përshkuar në "MIA 'Politikat e Privatësisë dhe Konfidencialitetit. Ne e shohim mbrojtjen e privatësisë së përdoruesve si një parim shumë të rëndësishëm për komunitetin. Ne ruajmë dhe proçesojmë informacionin tuaj në kompjuterat që janë të mbrojtura pajisje sigurie si fizike dhe teknologjike. Për një përshkrim të plotë se si ne përdorim dhe mbrojmë informatat tuaja personale, ju lutem shihni "MIA 'Politikat e Privatësisë dhe Konfidencialitetit. Në qoftë se ju nuk jeni dakort që të dhënat tuaja të transferohen ose të përdoren në këtë mënyrë, ju lutem mos i përdorni shërbimet tona.

   Megjithatë, Interneti nuk është një mjedis i sigurt dhe ruajtja e privatësisë së informacionit tuaj personal nuk mund të garantohet. MIA.al nuk ka kontroll mbi praktikat e palëve të treta (p.sh. lidhjet e internetit me këtë faqe interneti ose të palëve të treta që paraqiten si ju apo dikush tjetër). Ju pranoni që MIA.al mund të përpunojë të dhënat tuaja personale që ju i jepni për qëllime të ofrimit të shërbimeve në MIA.al dhe për dërgimin e komunikimeve marketingu tek ju, dhe se Politika e Privatesise së kësaj faqeje rregullon mënyrën sesi ne kryejmë mbledhjen, përpunimin, përdorimin dhe çdo transferim të informacionit tuaj personal të identifikueshëm.

   15) Shkelja e termave dhe kushteve

   Pa cenuar asnjë të drejtë dhe mjete të ndryshme ligjore të MIA.al të parashikuara në këto Terma dhe Kushte, ose në ligj ose ndryshe, MIA.al mund menjëherë dhe pa asnjë detyrim: të kufizojë aktivitetin tuaj, të heqi ofertën tuaj, të përfundojnë listimet tuaja, të paralajmërojnë përdoruesit e tjerë për veprimet tuaja, përkohësisht / pafundësisht të pezullojë, kufizojnë ose të tërheqë anëtarësimin tuaj, revokojë ndonjë ose të gjitha të drejtat tuaja të dhëna sipas Kushteve dhe Termave, dhe / ose kufizojnë ose të tërheqë hyrjen tuaj në faqen e internetit:

   • Në qoftë se ju shkelni këto Terma dhe Kushte;
   • Në qoftë se MIA.al nuk është në gjendje për të verifikuar ose vërtetuar çfarëdo informacioni që ju ofroni; ose
   • Në qoftë se MIA.al beson (sipas gjykimit të tij) që veprimet tuaja mund të shkaktojë përgjegjësi ligjore për ju, përdoruesit e tjerë ose për vetë MIA.al.

   MIA.al ka nën diskrecionin e tij të drejtën që në çdo kohë të rivendosë/ riaktivizojë përdoruesit e pezulluar. Përdoruesi i cili është pezulluar me një afat të pacaktuar ose kur i është hequr anëtarësimi nuk mund të regjistrohen ose të tentojë të regjistrohen në MIA.al ose të përdorin Faqen në çfarëdo mënyre për aq kohë sa përdorues të tillë të rikthyehen nga MIA.al. Pavarësisht nga sa mësipër, nëse ju shkelin këto Termave dhe Kushte MIA.al rezervon të drejtën për të rimarrë të gjitha shumat që duhet të ishin paguar dhe që ju i keni borxh MIA.al ose për çdo humbje dhe dëm të shkaktuar nga ju për MIA.al dhe të ndërmarrë hapa të tillë si, duke përfshirë veprime ligjore dhe / ose fillimi i procedurës penale kundër jush ashtu siç MIA.al do të vlerësojë si të nevojshme. Dështimi ynë për të vepruar në lidhje me shkeljen e kryer nga ju ose të tjerët nuk përbën një përjashtim nga e drejta MIA.al për të ndërmarrë masa në lidhje me të, ose për shkelje të mëvonshme ose të ngjashme. MIA.al nuk garanton se do të ndërmarrë veprime kundër të gjitha shkeljeve që mund ndodhin gjatë zbatimit të këtyre Termave dhe Kushteve.

   Me përfundimin e kësaj Marrëveshjeje, ju menjëherë do të përfundoni hyrjen dhe përdorimin e Faqes dhe ne do të, përveç ndonje mjeti juridike ose ligjor, menjëherë do të anullojmë fjalëkalimin (fjalëkalimet) dhe të dhënat e identifikimin të llogarisë të lëshuar për ju dhe të refuzojnë hyrjen tuaj dhe përdorimin e kësaj faqeje, në tërësi ose pjesërisht nga ju. Përfundimi i kësaj marrëveshjeje nuk do të ndikojë në të drejtat dhe detyrimet përkatëse (përfshirë por pa u kufizuar, detyrimet e pagesave) që rrjedhin për palët para datës së përfundimit. Ju më tej bini dakord se Faqja nuk do të jetë përgjegjëse ndaj jush ose ndonjë personi tjetër, si rezultat i ndonjë pezullimi ose përfundimi të tillë. Nëse jeni të pakënaqur me këtë faqe interneti ose me termat, kushtet, rregullat, politikat, udhëzimet, apo praktikat e MIA.al, mundësia juaj e vetme dhe ekskluzive është që të ndërpresin përdorimin e Faqes.

   16) Blerja

   Të gjitha blerjet e kryera në faqen e internetit janë një angazhim për ju për të përfunduar blerjen e sendeve ose artikujve që ju keni blerë. Nëse ju jeni Blerësi i ndonjë artikulli, ju jeni të detyruar për të përfunduar transaksionin me shitësit.

   Me blerjen e një artikulli, ju pranoni të zbatoni kushtet e shitjes të përfshira nga Shitësi në kategorinë e përshkrimit të sendit në faqen e internetit (në masën që këto kushte të shitjes nuk janë në shkelje të Termave dhe Kushteve, ose nuk janë të përputhshme me ligjet në fuqi ).

   Ju pranoni se nuk do të testoni Faqen e Internetit duke kryer blerje të rreme, dhe as mos të përdorni emër të rremë, informacione të ndryshme personale të rreme ose të përdorni kartë krediti të pavlefshme. Pa cenuar të drejtat dhe mjetet juridike në dispozicion për MIA.al sipas këtyre Termave dhe Kushteve, ose në ligj, MIA.al mund të ndërmarrë hapa nëse e konsideron të arsyeshme ose të nevojshme, duke përfshirë marrjen e veprimeve ligjore kundër përdoruesve të cilët qëllimisht kryejnë blerje të gabuara, fiktive ose mashtruese. Ju lutemi të jenë të vetëdijshëm se edhe në qoftë se ju nuk i jepni MIA.al emrin tuaj të vërtetë, shfletuesi juaj web (browser) transmeton një adresë unike për ne, e cila mund të përdoret nga zyrtarët e zbatimit të ligjit për t’ju identifikuar.

   17) Kufizimi në hyrje dhe / ose anëtarësim

   Pa cenuar ndonjë të drejtë dhe mjete të tjera të MIA.al sipas këtyre termave dhe kushteve, ose në ligj ose në jurisprudencë, MIA.al mund të kufizojë, të pezullojë ose të heqë anëtarësimin tuaj dhe / ose hyrjen tuaj në faqen e internetit në çdo kohë, pa njoftim, për çfarëdo lloj arsye, duke përfshirë dhe pa kufizuar, shkeljen e këtyre termave dhe kushteve.

   18) Mungesa e garancive

   MIA.al ofron website-in dhe shërbimet e tij në bazë të parimit "siç janë" dhe "siç disponohen" pa asnjë përfaqësim apo miratimin të bërë dhe pa asnjë autorizim ose garanci të çfarëdo lloji, qofshin këto të shprehura apo të nënkuptuara, duke përfshirë por jo kufizuar titujt e garancive, tregtimit, përshtatshmëria për një qëllim të caktuar, përputhshmëria, sigurisë, saktësisë dhe mos shkelja e rregullave. MIA.al nuk merr përsipër përfaqësime apo garanci për saktësinë, besueshmërinë ose plotësinë e çdo përmbajtje, informacion, software, teksti, grafikës, linqet ose komunikimet e dhënë në ose nëpërmjet përdorimit të Faqes, ose nëse funksionimi i faqes do të jetë pa gabime dhe / ose i pandërprerë. MIA.al nuk jep asnjë garanci se defektet e konstatuara do të korrigjohen ose nëse website apo serverat e tij do të jenë të lirë nga viruset apo ndonjë elementi tjetër që mund të jenë të dëmshme ose shkatërruese. Natyra e komunikimit në Internet do të thotë se kjo faqe mund të jetë e prekshme ndaj të dhënave të korrupsionit, përgjimit, mos disponibilitetit dhe vonesave. Faqja e internetit (website) mund të mos jetë e padisponueshme nga koha në kohë për shkak të riparimeve, mirëmbajtjes ose punëve zhvilluese, ose e mbyllur në mënyrë përfundimtare. Ju pranoni që MIA.al nuk ka asnjë detyrim për të siguruar mbështetje për këtë faqe interneti. Ju shprehimisht bini dakort që të përdorni faqen nën përgjegjësinë tuaj.

   19) Kufizimi i Detyrimeve

   Në masën e lejuar nga ligji, MIA.al, drejtuesit e saj, punonjësit, agjentët, bashkëpunëtorët dhe furnizuesit nuk do të jetë përgjegjës për asnjë humbje apo dëmtim të çfarëdo llojshëm qoftë direkte, indirekte, i rastësishëm, i veçantë, i rëndësishëm apo ekzemplarë, duke përfshirë por jo kufizuar në, humbjet ose dëmet për humbjen e fitimeve, vullnetin e mirë, mardhënieve të biznesit, mundësi, të dhëna ose humbje të tjera jo materiale që rrjedhin nga ose kanë lidhje me përdorimin tuaj të Faqes, shërbimet e ofruara prej tij apo të termave dhe kushteve (që mund të rrjedhin, përfshirë neglizhencën ose ndryshe dhe nëse MIA.al ka qenë ose jo i informuar për mundësinë e humbjeve të tilla apo dëmet).

   Nëse jeni të pakënaqur me faqen e internetit ose më çdo përmbajtje apo materiale të saj, mundësia juaj e vetme dhe ekskluzive është që të ndërpresin përdorimin e saj. Në vijim, ju pranoni që çdo përdorim i paautorizuar i Faqes dhe shërbimeve të saj si rezultat i veprimit tuaj neglizhent apo mosveprim që do të rezultojë në dëmtim të pariparueshëm për MIA.al dhe MIA.al do të trajtojë çdo përdorim të tillë të paautorizuar si subjekt i termave dhe kushteve të këtij dokumenti kushte dhe rregulla.

   20) Dëmshpërblimi

   Ju pranoni të dëmshpërbleni dhe të mbani MIA.al dhe degët e zyrat e përfaqësimit të saj, drejtuesit, punonjësit, agjentët dhe furnizuesit të padëmshme nga çdo dhe të gjitha pretendimet, kërkesat, veprimet, procedurat, humbjet, detyrimet, dëmet, kostot, shpenzimet (përfshirë shpenzimet ligjore dhe kostot), në çdo mënyrë të ndodhur ose shkaktuara për shkak të ose që rrjedhin nga shkelja e këtyre termave dhe kushteve, ose shkeljen e kryer nga ana juaj e ligjit apo të drejtave të çdo pale të tretë, duke përfshirë në mënyrë të pakufizuar të drejtën e autorit, të pronës, apo të drejtën e privatësisë. Detyrimi juaj për dëmshpërblim i mbizotëron këtyre termave dhe kushteve, përdorimit tuaj të MIA.al, apo përfundimit të përdorimit të llogarisë tuaj MIA.al nën cilësinë e përdoruesit.

   21) Kontakti dhe Njoftimi

   Asnjë prej dispozitave të këtyre Kushteve dhe Rregullave nuk do të konsiderohet se përbën një partneritet apo kontratë agjencie midis jush dhe MIA.al dhe ju nuk do të keni kompetencë për të hyrë në MIA.al në asnjë lloj mënyre.

   Përveç rasteve kur thuhet shprehimisht ndryshe, të gjitha njoftimet për MIA.al nga ana juaj do të jepen nga ju me anë të emailit tek MIA.al në info@MIA.al me kopje fizike dërguar tek ne e-mail ose me postë, njoftimi i tillë do të konsiderohet si i marr vetëm pas konfirmit të marrjes së tij nga MIA.al me email kthimi. Çdo njoftim ndaj jush nga MIA.al do të jepet nëpërmjet njoftimeve të postuara në faqen e internetit ose në adresën e emailit që ju na vini ne dispozicion gjatë procesit të regjistrimit dhe do të konsiderohet të jetë marrë nga ju brenda 48 orë pas dërgimit të një emaili të tillë.

   22) Transferimi i të Drejtave dhe Detyrimeve

   Ju këtu i jepni MIA.al të drejtën për, dhe në mënyrë të parevokueshme pranoni dhe pajtohen që MIA.al mund në çdo kohë, të transferojë të gjitha ose pjesë të të drejtave të tyre, përfitimet, obligimet ose detyrimet (qofshin ato të shprehur apo të supozuar), sipas këtyre termave dhe kushteve tek degët, zyrat e përfaqësimit apo filialet e saj pa kërkuar miratimin tuaj të veçantë. MIA.al pranon se do të bëj të gjitha përpjekjet e arsyeshme për të siguruar dërgimin e njoftimit ndaj jush për çdo transferim të kryer me anë të postimeve zyrtare në ëebsite. Ju nuk mund në çdo kohë, pa pëlqimin paraprak me shkrim të MIA.al, të transferoni të gjitha ose ndonjë pjesë të të drejtave tuaja, përfitimet, detyrimet ose obligimet (qoftë të shprehur apo të supozuar), sipas këtyre termave dhe kushteve, pa pëlqimin paraprak me shkrim të MIA. al.

   23) Tërësia e kontratës

   Nëse njëra prej dispozitave të këtyre termave dhe kushteve do të konsiderohet i paligjshëm, i pavlefshëm ose për çfarëdo arsye i pazbatueshëm, klauzolë e tillë do të konsiderohet ndashme dhe nuk do të ndikojë në vlefshmërinë dhe zbatueshmërinë e neneve të mbetura të termave dhe kushteve. Këto terma dhe kushte parashtrojnë të gjithë kuptimin dhe marrëveshjen mes jush dhe MIA.al në lidhje me çështje të sipër përmendura.

   Personat të cilët nuk janë palë në këto Termat dhe Kushtet nuk do të ketë asnjë të drejtë të të kërkojnë zbatimin e ndonjë prej termave dhe kushteve. Nëse këto Terma dhe Kushte do të përkthehen në gjuhë tjetër përveç Anglishtes, qoftë në ëebsite, ose ndryshe, teksti në gjuhën Angleze do të mbizotërojë.

   24) Ligji i zbatueshëm

   Këto kushte dhe rregulla rregullohen dhe interpretohen në përputhje me, ligjin shqiptarë. Kjo klauzolë do të mbizotërojë skadimit ose anulimit e këtyre termave dhe kushteve për çfaredo arsye.

   25) Dispozita të ndryshme

   Ju bini dakort që të gjitha marrëveshjet, njoftimet, informacionet shpjeguese dhe komunikimet e tjera që ne ju ofrojmë elektronikisht përmbushin dhe respektojnë të gjitha kërkesat ligjore njëlloj sikur këto komunikime të ishin bërë me shkrim. Caktimin ose nën-kontraktimi i të gjithë të drejtave ose detyrimeve tuaja të përcaktuar në këtë dokument “Rregullat dhe Kushtet” ndaj palëve të treta është i ndaluar përjashtuar rastet kur bihet dakord me shkrim nga shitësi. Ne rezervojmë të drejtën për të transferuar, caktuar ose nën-kontraktuar përfitimin e gjithë apo një pjese të të drejtave apo detyrimeve, sipas këtyre Kushteve dhe Rregullave drejt palëve të tretë.